Utställning och Exteriörbeskrivning

Svenska Brukshundklubben arrangerar årligen ca 100 officiella utställningar för de raser som Brukhundklubben har avelsansvar för. Detta görs för att utvärdera det exteriöra avelsresultatet men det är också en trevlig tävlingsverksamhet. Utöver de officiella arrangemangen genomförs ett stort antal inofficiella utställningar varje år. På dessa får även hundar som inte är av brukshundras delta. Dessa utställningar fungerar som träningsevenemang för både hund och ägare. För att kunna genomföra arrangemangen utbildar Svenska Brukshundklubben i samarbete med Svenska Kennelklubben exteriördomare samt arrangerar konferenser och vidareutbildningar för dessa. Svenska Brukshundklubben arrangerar också exteriörbeskrivningar för sina raser. På dessa görs en noggrann genomgång av hundens fel och förtjänster och alla avvikelser från rasstandarden noteras. Beskrivningen utförs av en exteriörbeskrivare som utbildats av Brukshundklubben i samarbete med respektive rasklubb. Svenska Brukshundklubben arrangerar också symposier och konferenser för rasklubbar, uppfödare och andra intresserade hundägare rörande avel, hälsa och mentalitet.

Mentalitet

Mentalitetsgruppen

  • Elisabeth Malm (Sammankallande)
  • Kicki Kvarnström
  • Martina Wallström
  • Birgitta Pettersson (Exteriör)

E-post till Mentalitetsgruppen: mental@skeabk.se

Vi anordnar både MT (Mentaltest) och MH (Mentalbeskrivning)

Under året genomför vi två testhelger, en på våren och en på hösten.

Fler tillfällen kan tillkomma om behovet finns. Anmälan görs via SBK Tävling.

Har du frågor om Mentalitetsverksamheten på Skellefteå Brukshundklubb så hör gärna av dig.


Som specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) har Svenska Brukshundklubben avelsansvar för brukshundraserna med uppgift att främja en sund avel av klubbens raser för mentalt, exteriört och hälsomässigt fullgoda hundar.

Svenska Brukshundklubben har 17 rasklubbar som arbetar med avels-, utbildnings- och provverksamhet för sina respektive raser. Rasklubbar

Hundars mentalitet

rusbildSBK har ras/avelsansvaret för brukshundraserna. I SBK:s stadga §1 står bland annat att: "SBK skall väcka intresse för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar av brukshundras och bevara och utveckla rasernas bruksegenskaper". En hunds mentalitet är av största vikt. Det handlar om att den skall fungera som det en gång var tänkt när man skapade rasen. Det är också av största vikt att veta mental status hos både hane och tik som skall användas i avel, för att säkerställa att våra hundar även i framtiden har den mentalitet man önskar. Svenska Brukshundklubben har under en lång rad av år använt och utvecklat tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet, vilket resulterat i dagens MH och MT.

 

Mentalbeskrivning Hund (MH)

Mentalbeskrivning (MH) är en beskrivning av hundens mentalitet baserad på hur hunden reagerar i olika arrangerade situationer. Det är inte ett test och man blir inte godkänd eller icke godkänd. Givetvis är vissa reaktioner bättre än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till. Mentalbeskrivning MH är öppen för alla rasrena hundar från 12 månader och livet ut. Blandraser beskrivs om de går tjänstehundsutbildning. Efter beskrivning erhåller hundägaren ett beskrivningsprotokoll. Det fungerar som bevis på att hunden genomgått beskrivning och något annat intyg utdelas ej. Resultatet registreras hos SKK. Alla hundar ska vara ID-märkta och vaccinerade mot valpsjuka inom föreskriven tid. Prioritering av anmälda hundar Då lokalklubb är arrangör ska i första hand företräde ges för hundar: 1 Från den egna klubben oavsett ras i behov av MH för tävlande. 2 Hund oavsett ras som är i behov av MH för tävlande. 3 Därefter hund som ska utbildas för tjänstehundsverksamhet (Försvarsmaktshund resp Räddningshund), efter uppvisande av intyg från utbildaren. Hund av ras för vilken SBK har avelsansvar som är i behov av MH för registrering av avkomma.
Finns fler anmälda hundar än det gällande maxantalet (8 hundar), sker efter prioritering ovan, lottning. 
Hundar upp till 18 månader får tävla appellen utan genomförd MH.

Bestämmelser för mentalbeskrivning
Anvisningar mentalbeskrivning Hund
[SBKs MH-broschyr med mer information]

 

 

Mentaltest (MT)

Mentaltestet är en del av korningen. Den andra delen är en Exteriörbeskrivning. På ett mentaltest bedöms hunden efter en poängskala där 300 poäng är godkänt och 600 poäng är max.

För godkänd mentaltest krävs att hunden:

efter 18 månaders ålder vid officiell mentaltest erhållit + 300 poäng och inte kryssats i någon ruta med kursiverad text.

Förutom minimipoängen skall poängfördelningen minst vara 50 poäng i del 1 (Samarbete – uthållighet) samt minst 215 poäng på resterande del i protokollet. Hunden kan även uppnå ett ”väl godkänt” resultat, vilket innebär 480 poäng eller högre.

Hunden måste också vara skottfast för att bli godkänd. Mentaltest är öppet för registrerade hundar av ras som SBK har avelsansvar för och som senast dagen före provets början har uppnått 18 månaders ålder men inte fyllt 48 månader.

Medlemskap i SBK erfordras av hundens förare.

Hunden ska även ha genomfört mentalbeskrivning (MH) med kryss i alla rutor. Minst 6 veckor ska ha förflutit sedan MH.

I de fall hunden genomfört BPH, skall minst 6 veckor förflyta mellan testtillfällena.

Vid anmälan ska officiellt avläst och registrerad höftledsstatus föreligga.

Hund som godkänts vid första provtillfället får inte prövas igen. Underkänd hund kan prövas på nytt efter det att sex (6) månader förflutit, dock ej på samma plats som vid första tillfället. Omprov kan endast utföras (1) gång.

Då distrikt/lokalklubb står som arrangör har hund inom distrikt/lokalklubb företräde.

Titeln Korad tilldelas hund som godkänts i såväl mentaltest som exteriörbeskrivning under förutsättning att:

  • hunden är höftledsröntgad med officiell avläsning resultat A eller B

  • hunden enligt SKKs bestämmelser är utställningsberättigad

Bestämmelser för korning
Anvisningar mentaltest